Aktuella projekt

PROJEKT SOM VI

JOBBAR MED JUST NU

BJÖRBOPROJEKTET

LEVERANSNEUTRAL PAKETHANTERING I BJÖRBO


Nu har projektet som bland annat syftar till att återställa pakethanteringen till Björbo, inletts. Tillväxtverket, Länsstyrelsen Dalarna och Gagnefs kommun satsar totalt 681 675 kronor för att genomföra projektet.

Arbetet går under beteckningen ”Leveransneutral pakethantering i Björbo”. Projektet ska utröna möjligheterna att dels åstadkomma ett ökat samarbete mellan aktuella distributörer av paket, dels ta fram en paketbox (prototyp) som kan betjäna pakethanteringen på ett säkert sätt.


Projektledningen i Björbo stöttas av medarbetare från Post- och telestyrelsen. Post Nord, DHL, Schenker och Bussgods ingår i  en referensgrupp och även högskolan i Lund ska följa projektet.


Arbetet inleddes den 19 juni med ett möte i Björbo där parterna gick igenom kraven i beslutet om finansiering.  Mötet diskuterade också arbetsfördelning och vilka uppgifter som bör prioriteras.

Björbo intresseförening ”äger” projektet och leder också den styrgrupp som i övrigt består av representanter för Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Gagnefs kommun.


Uppdaterat 2018

Projektet ”Leverantörsneutral pakethantering i Björbo” avslutade 2017 med deltagande i en konferens i Stockholm med Tillväxtverket som arrangör. Syftet med konferensen var att åstadkomma en uppdatering kring frågeställningen om framtidens distribution av post- och paket.


Problematiken är i dag väl känd och avser såväl storstad som glesbygd. En växande e-handel har inneburit nya utmaningar för distributörerna. Konferensen visade med stor tydlighet att de flesta aktörer inser att framtiden innebär krav på att nya tankar och system prövas.


Niklas Permats, projektledare, gavs stort utrymme för sin presentation av post- och pakethanteringsfrågan i Björbo. Permats poängterade värdet av det breda samarbetet, såväl initialt som under den fortsatta resan, där kommunen, länsstyrelsen, post- och telestyrelsen och olika distributörer vinnlagt sig om ett gott samarbete.


Projektet i Björbo kommer under 2018 att koncentreras på arbetet med att få fram alternativa postboxar som också implementeras i butiksmiljö. Klas Hjort, forskare vid Lunds universitet, anmälde vid konferensen att han snarast möjligt vill besöka Björbo för att djupare orientera sig om projektet.


Projektets slutdatum är 31 januari 2019.


UTVECKLING AV FÄNFORSEN ETAPP 2


Genom ekonomiskt stöd från EU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genomförs nu etapp två av Fänforsområdets utveckling. Breddning och grusning av resterande gångvägar för att göra området i dess helhet tillgängligt för funktionshindrade. Vägarna förses också med belysning samt förstärkning av bro.Leveransneutral pakethantering i Björbo


Fiberutbyggnad i Björbo

Fänforsen etapp 2